maanantai 12. maaliskuuta 2018

Vt 12 parantaminen – yleissuunnitelma viitoittaa tulevat tienparannusratkaisut

Tampereen Alasjärven ja Kangasalan Huutijärven välisen valtatien 12 osuuden yleissuunnitteluhanke on päättymässä. Suunnitelman ratkaisuja on esitelty yleisötilaisuudessa tammikuun 2018 lopulla ja työtä ohjaavan hankeryhmän viimeistä kokousta ollaan järjestämässä. Yleissuunnitelma valmistuu huhtikuun aikana.

Suunnittelun YVA-vaihe päättyi syksyllä 2016, minkä jälkeen valtatien leventämisen ja eritasoliittymien vaihtoehtotarkasteluja ja parantamistoimia tarkennettiin. Yleissuunnitelmassa valtatie on koko jaksolle Alasjärveltä Huutijärvelle 2+2-kaistainen, keskikaiteellinen tie, jonka poikkileikkaus pidetään kapeana kapealla keskialueella. Kaikissa nykyisissä eritasoliittymissä parannetaan ainakin ramppiliityntöjä. Lamminrahkan kohdalle tulee uusi eritasoliittymä ja Lentolan sekä Alasjärven eritasoliittymiä muutetaan merkittävästi. Hankkeeseen sisältyviä meluntorjuntaratkaisuja on suunnittelun edettyä kehitetty edelleen.

Hankkeen vaikutusten arviointia on jatkettu yleissuunnittelun rinnalla. Valtatien estevaikutuksista ja haittojen lieventämisen keinoista laadittiin erillinen selvitys. Myös Kirkkojärven Natura-alueeseen kohdistuvista vaikutuksista tehtiin arviointi, joka käsitellään luonnonsuojelulain mukaisesti. Hankkeen liikenteellisiä ja kustannusvaikutuksia on tarkennettu hankearvioinnissa. Uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksia selvitetään yleissuunnitteluun liittyvässä selvityksessä, joka on osa UUMA2-ohjelmaa.

Suunnitteluprosessi on kestänyt verrattain pitkään, mutta toisaalta aikataulun pidentymisellä on saavutettu hyötyjä, kun ratkaisuja on voitu päivittää ja hioa maankäytön ja muun toimintaympäristön muutoksia paremmin vastaaviksi. Lamminrahkan uuden kaupunginosan liittymää valtatielle 12 ollaan jo suunnittelemassa tarkemmin, ja Alasjärveltä Linnainmaan suuntaan valtatielle on rakennettu lisäkaista. Alasjärven eritasoliittymässä valtateiden 12 ja 9 liitynnän liikenteelliset tarpeet sekä Tampereen keskustan suunnan yhteys on sovitettu yhteen uusimpien kehittämistavoitteiden pohjalta. Koko parantamishankkeen hyväksyttävyyden kannalta merkittävää on myös se, että Pirkanmaan uudessa, keväällä 2017 hyväksytyssä maakuntakaavassa 2040 koko suunniteltava tiejakso on osoitettu merkittävästi parannettavaksi.

Seuraavissa vaiheissa Pirkanmaan ELY-keskus pyytää valmiista suunnitelmasta lausunnot ja suunnitelmat pidetään yleisön nähtävillä. Nähtävilläolovaiheen jälkeen hallinnollinen prosessi jatkuu, kun ELY-keskus laatii yleissuunnitelman hyväksymisesityksen Liikennevirastolle. Liikennevirasto hyväksyy aikanaan suunnitelman, ja ottaa siinä vaiheessa huomioon Kirkkojärven Natura-arvioinnista saadut, luonnonsuojelulain mukaiset kannanotot.

Suunnittelutyön aikana hankealueen kaupungit, muut viranomaiset sekä yhteisöt ja alueen asukkaat ovat osallistuneet hienolla tavalla työhön. Yhteistyö ja vuoropuhelu ovat olleet hedelmällisiä, ja vaikeatkin kysymykset on voitu käsitellä avoimesti. Tulevaisuuden turvallisen, sujuvan ja kestävän liikkumisen mahdollistamiseksi on todella nähty vaivaa. On siis aika kiittää kaikkia suunnitteluun osallistuneita tahoja. Suuret kiitokset sekä turvallista ja sujuvaa matkantekoa!

Marketta Hyvärinen,
Ympäristöasiantuntija FL, YTM
Ramboll Finland Oy

perjantai 9. joulukuuta 2016

Ympäristövaikutusten arvioinnin avulla parempaan suunnitteluun

Valtatien 12 parantamisen suunnittelutyössä päästiin tärkeään etappiin, kun YVA-yhteysviranomainen antoi 22.9.2016 lausuntonsa YVA-selostuksesta. Hankkeen suunnittelun YVA-vaihe päättyi tähän Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen lausuntoon. Työ jatkuu, ja seuraavaksi valitaan YVAn tulosten ja muun arviointi- ja vertailutyön tuloksena yleissuunnitelmaksi viimeisteltävä vaihtoehto.
Yhteysviranomaisen lausunto korostaa valtatien 12 merkitystä osana kasvavaa ja muuttuvaa kaupunkiseutua. YVA-selostus ja yhteysviranomaisen lausunto antavatkin aineksia paitsi tiehankkeen jatkosuunnitteluun myös kaavoitukseen ja maankäytön vaikutusten arviointiin Tampereella ja Kangasalla. YVAssa käytetty valtatien jako maankäytöltään erilaisiin tiejaksoihin tukee keskittymistä olennaisiin ympäristövaikutuksiin kullakin jaksolla.

Maantiealueen säilyttäminen parantamisratkaisussa mahdollisimman kapeana ja eritasoliittymäalueiden tiukka rajaaminen nousevat selostuslausunnosta kannanottoina, jotka konkreettisimmin vaikuttavat hankesuunnitteluun. Yhdyskuntarakenteessa voidaan näin toimien mahdollistaa rakentamista tehokkaasti tien lähialueelle. Yhteysviranomainen on toisaalta useassa yhteydessä painottanut, että liikenteen ympäristöhaittojen ja terveysriskien vuoksi asumista ja muita herkkiä toimintoja ei pidä tuoda tien lähelle.  
Jo nykyisellään valtatie 12 haittaa tiehen nähden poikittaissuuntaista kulkemista – niin ihmisten kuin eläintenkin. Toteutettavan vaihtoehdon valinnassa on estevaikutuksia ja niiden lieventämistä vielä pohdittava tarkemmin.
Nykyisen tien meluhaittojen vähentäminen kuuluu hankkeen tavoitteisiin. Meluesteiden rakentamisella ei liikennemäärien kasvaessa ja ajonopeuksien noustessa pystytä riittävästi vähentämään melualtistusta tulevaisuudessa. Yhteysviranomainen onkin painottanut meluntorjunnan eri keinojen esitettyä laajempaa käyttöä.
Tampereen Koilliskeskuksen ja Kangasalan Lentolan palvelukeskittymien kohdilla selostuslausunto nostaa esiin jalankulun ja pyöräilyn toimivien ja houkuttelevien yhteyksien tärkeyden, mihin jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomiota. Jatkosuunnittelussa luonnon ja kulttuuriympäristön kannalta tärkeitä suunnittelujaksoja ovat Kangasalan Kirkkojärven Natura-alueen jakso ja siihen liittyvät viljelymaisemajaksot.
Marketta Hyvärinen,
Ympäristöasiantuntija FL, YTM
Ramboll Finland Oy

maanantai 13. kesäkuuta 2016

Vuorovaikutuksella tietoa arviointiin ja suunnitteluun

Valtatien 12 parantamisen suunnittelussa hankkeen vaikutusalueen asukkaiden mielipiteitä ja palautetta kootaan sekä YVA-menettelyn että yleissuunnitelman laadinnan aikana. YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuus järjestetään Kangasalla Pitkäjärven koululla keskiviikkona 15.6. kello 18–20.


Jo ennen suunnittelun aloittamista tiedettiin odottaa palautetta liikenteen melusta ja Kangasalan Kirkkojärven luontoarvoista. Valtatien 12 suunnittelualue Alasjärveltä Huutijärvelle kytkeytyy lähes koko matkaltaan taajamarakenteeseen. Vähintään toisella puolen tietä on asuin- tai palvelualueita. Mutta maatalousliikenteeseen, hevosiin ja valtatiellä pyöräilyyn liittyvät palautteet olivat yllättävämpiä, vaikkakin valtatien eteläpuoli on Kangasalla maaseutumaista ja osin kokonaan peltoaluetta. Vuorovaikutuksen kautta saatiin hyödyllistä tietoa arviointiin ja suunnitteluun.


Valtatien 12 parantamisesta on keskusteltu työpajoissa ja YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa kesäkuussa 2015 sekä kommentoitu karttapalauteohjelman kautta. YVA-ohjelmasta saatiin kaikkiaan 14 mielipidettä. Palautteissa nostettiin esille etenkin liikenteen meluhaitat, joiden pelättiin vain kasvavan tietä levennettäessä ja nopeuksien noustessa.
Kangasalan Luonto ry ja Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys painottivat mielipiteessään, että tien parantamisen ei saa heikentää jo nykyisellään huonoa virtausta Kuohunlahden ja Kirkkojärven välillä. Huolta aiheutti myös liikennemelun vaikutus linnustoon. Meluesteistä toivottiin läpinäkyviä, jotta Kirkkojärven maisema näkyisi tiellä kulkeville.
Huutijärven eritasoliittymän itäpuolisen osuuden muuttaminen keskikaiteelliseksi moottoriiikennetieksi estäisi välin nykyisen pyöräily- ja maatalousajoneuvokäytön. Tämä haittaisi maatilojen toimintaa, koska peltoja ei enää voisi ottaa viljelyyn kauempaa. Maitotien liittymän poisto katkaisisi myös suositun, mutta turvattoman ratsastusreitin valtatien yli. Maitotien liittymän tilalle toivottiin uutta, turvallista tien ylitys- tai alituspaikkaa, mutta toisaalta sellaista pidettiin kalliina ja alueen perinteistä maisemaa haittaavana.
Karttapalautteessa vastaajat vertailivat eritasoliittymävaihtoehtoja ja perustelivat arvioitaan parhaimmista vaihtoehdoista. Eritasoliittymistä saatiin sekä myönteistä palautetta että näkemyksiä niiden kehittämiseksi. 

Työpajan osallistujia karttoja tutkimassa
(Kuva: Marjatta Pöllänen)

Anne Vehmas
Vuorovaikutusasiantuntija, psykologi
Ramboll Finland Oy


tiistai 10. toukokuuta 2016

Seudullinen maankäytön suunnittelu ja valtatie 12

Valtatietä 12 on suunniteltu parannettavaksi Koilliskeskuksen ja Kangasalan välisellä osuudella. Valtatie parannetaan nykyiselle paikalleen eikä uutta liikennekäytävää muodostu. Tästä huolimatta valtatien kehittäminen voi vaikuttaa, osin merkittävästikin yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Näitä vaikutuksia pyritään YVA-menettelyssä selvittämään. Vaikutuksia arvioidaan valtakunnallisella, seudullisella ja paikallisella tasolla ja vaikutukset voivat olla suoria tai välillisiä. Liikennehankkeen suorat vaikutukset on helpompi tunnistaa ja arvioida kuin välilliset vaikutukset. Suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi parannetun tien vaatiman leveämmän liikennealueen, uuden liittymäjärjestelyn tai kevyen liikenteen alikulun vaikutukset ympäröivään maankäyttöön. Välillisillä tai epäsuorilla vaikutuksilla tarkoitetaan esimerkiksi valtatien parantamisen vaikutuksia tulevaan kaupunkikehitykseen.
 
Tampereen kaupunkiseutu on yksi valtakunnan tärkeimmistä kasvukeskuksista ja kaikkien mittareiden perusteella kasvu tulee jatkumaan voimakkaana. Tämä on yhdellä kertaa voimavara ja riski, joten hallittua kasvun vastaanottamista pidetään koko kaupunkiseudun elinvoiman kannalta ydinkysymyksenä. Kasvua ohjataan täydentyvään, tiivistyvään ja joukkoliikennettä tukevaan kaupunkirakenteeseen. Tämä on keskeinen tavoite myös valmisteilla olevassa Pirkanmaan maakuntakaavassa sekä kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2040, joka on hyväksytty kaikissa seudun kunnissa.Valtatien mahdollinen parantaminen nelikaistaiseksi valtatieksi lisää liikenteen sujuvuutta, mistä hyötyy paitsi valtatietä käyttävä henkilö- ja tavaraliikenne, myös koko itäinen Tampereen seutu, jonka saavutettavuus ja kytkeytyminen ydinkaupunkialueeseen paranevat. Tämä vahvistaa sen asemaa kaupunkiseudulla sekä elinkeinoelämän että asumisen näkökulmasta.
Valtatien sujuvuuden paraneminen lyhentää kuitenkin myös henkilöauton matka-aikaa ja voi siten lisätä henkilöautoilua. Siksi on tärkeää, että samaan aikaan kun tehdään valtatien parantamistoimia, varmistetaan rinnakkaistien eli tässä tapauksessa Kangasalantien ympäristön maankäyttöä eheyttävät sekä joukkoliikennettä ja kävelyä ja pyöräilyä edistävät toimet. Kangasalan suunnan taajamanauhan kehittäminen koko matkaltaan tehokkaana luo pitkällä aikavälillä mahdollisuuksia raitiotien jatkeelle ja sen vaiheittaiseen ulottamiseen Kangasalle.
Maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteisratkaisut ovat avainasemassa, kun tähtäimessä ovat kaupunkiseudun kilpailukyky sekä vastuullinen ja kestävä yhdyskuntarakenne. Myös valtatien 12 suunnittelussa pyritään tunnistamaan valtatien parantamisen keskeiset vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Tällöin voidaan tietoisina vaikutuksista valita sellainen kehittämispolku, joka edistää sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja sujuvia kuljetusyhteyksiä että kestävää ja tavoitteellista kaupunkikehittämistä.

Iris Broman
DI, ryhmäpäällikkö
Maankäyttö
Ramboll Finland Oy

tiistai 15. maaliskuuta 2016

Vt 12 parantaminen – liikkuminen turvallisemmaksi ja sujuvammaksi tulevaisuudessa

Valtatien parantamiseen tähtäävän suunnitteluhankkeen YVA-menettelyyn osallistuminen on mielenkiintoista. Valtatien 12 tapauksessa kiinnostavuutta ja hankkeen monitahoisuutta lisää se, että suunniteltava tiejakso Tampereen Alasjärveltä Kangasalan Huutijärvelle sijoittuu kasvavalle kaupunkiseudulle. Vaikka suunniteltava valtatie tuleekin pysymään nykyisellä paikallaan, suunnittelussa käsiteltäviä ja huomioon otettavia seikkoja on paljon.

Tampereen seudun väestö kasvaa, uusia asuin- ja työpaikka-alueita kaavoitetaan ja rakennetaan, eikä ihmisten tarve liikkua jokapäiväisessä elämässä työn, koulun, harrastusten ja palvelujen perässä ole todennäköisesti vähenemässä. Valtatiellä 12 on Tampereen seudulla oma roolinsa liikkumisen mahdollistajana. Lisäksi tie on osa koko maan kattavaa pääteiden verkkoa, joka palvelee pitkämatkaista liikennettä, niin työ- kuin lomamatkailijoita ja yritysten kuljetuksiakin.

Nyt suunniteltavana oleva tienparannus tähtää ennen muuta liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Jo nykyisin valtatiellä 12 on ruuhkautumista työmatkaliikenteen aikaan, eikä onnettomuuksiltakaan ole voitu välttyä. Suunnittelussa ei kuitenkaan voida ajatella pelkästään tämän päivän ongelmatilanteita ja niiden ratkaisua, vaan on katsottava tulevaisuuteen. Hankkeen vaikutusarvioissa pyritäänkin hahmottamaan suunnittelualueen tilannetta ja suunnitelmaratkaisujen vaikutusta aina vuoteen 2040 saakka. Kristallipalloa suunnittelijoilla ei ole käytössään, mutta parhaita ennusteita kylläkin.

 

Suunnittelussa ja YVA-menettelyssä tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja valtatien parantamiseksi. Se tiedetään jo nyt, että tietä on levennettävä ja eritasoliittymien toimivuutta parannettava. Vaihtoehtoisista ratkaisuista tullaan valitsemaan sellainen, jolla hankkeen tavoitteet voidaan mahdollisimman hyvin saavuttaa. Tavoitteisiin kuuluvat myös tien ja liikenteen nykyisten ympäristöhaittojen vähentäminen. Koko suunnitteluprosessin ajan työtä tehdään yhdessä Tampereen kaupungin, Kangasalan kunnan sekä monien seudullisten ja paikallisten tahojen kanssa. Alueen asukkaita ja toimijoita kuullaan sekä YVA-menettelyn että maantielain mukaisen yleissuunnittelun aikana.

Kasvavan kaupunkiseudun vaikutus suunnitteluhankkeeseen näkyy konkreettisimmin siinä, että hankealueen ainoa uusi eritasoliittymä on tulossa Tampereen ja Kangasalan rajalle, rakentuvien ja suunniteltujen asuinalueiden kohdalle. Lamminrahkan eritasoliittymä onkin nopeimmin toteutukseen tuleva osa suunniteltavaa tienparannusta. Lisäksi Alasjärveltä Kangasalan suuntaan on tarkoitus rakentaa lisäkaista Linnainmaan eritasoliittymään saakka jo lähitulevaisuudessa. Muulla valtatiejaksolla tien parantamisen toteutusajankohta ei ole vielä tiedossa.

Tienkäyttäjien sekä kaikkien suunnittelualueella asuvien ja asioivien kannattaa seurata suunnitteluhankkeen etenemistä ja osallistua aktiivisesti suunnittelun eri vaiheisiin. Suunnitteluun osallistuvat asiantuntijat tekevät työtä valtatien 12 nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi ja paremman tulevaisuuden turvaamiseksi. Kaikki palaute auttaa näihin tavoitteisiin pääsyssä.

Turvallista matkaa ja malttia liikenteeseen!

Marketta Hyvärinen,
Ympäristöasiantuntija FL, YTM
Ramboll Finland Oy